Funkce geotextilií

Každá geotextilie je vhodná pro jiné použití. Vhodnost je dána zejména funkcí geotextilie, pro kterou je geotextilie vyráběna. Nejčastěji využívanými funkcemi geotextilií jsou funkce separační, filtrační a ochranná, méně často se pak využívají funkce stabilizační, výztužná, drenážní a protierozní.

Separační funkce

Nejčastější funkce, kterou geotextilie plní v zemních konstrukcích, je oddělení vrstev zemin rozdílných vlastností. Při návrhu je nutné zvážit zejména maximální velikost zrn, jejich tvarový index (ostrohrannost zásypu), způsob navážení zásypu a tuhost podloží. Obecně platí, že čím větší bude zrnitost zásypu,tím vyšší musí mít geotextilie odolnost proti protržení.

Je třeba sledovat hodnotu odolnosti proti protržení stanovenou CBR testem a propustnost geotextilie kolmo k rovině výrobku.

  Vhodné jsou:  Netkaná a tkaná textilie.

Nektaná geotextilie Geomatex NTI

 

Filtrační funkce

Geotextilie s filtrační funkcí musí umožnit bezpečný průchod vody souvrstvím, aniž by došlo k přílišnému zvýšení tlaku vody v pórech zeminy před geotextilií. Geotextilie musí zabránit pohybu jemnozrnných částic chráněné zeminy (zemina odkud voda proudí) a současně nesmí dojít k ucpání filtru.

Tkaná geotextilie kal propouští a větší zrna zeminy vytvoří na jejím povrchu přirozený zemní filtr přilehlý k povrchu geotextilie. Tkaná geotextilieje pro filtrační funkci i přes počáteční průchod kalu vždy vhodnější než geotextilie netkaná.

Pro zajištění této funkce musí navrhovaná geotextilie splnit filtrační kritéria: propustnosti, zadržení a zabránění ucpání (např. dle TP 97 Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací, SŽDC S4 Železniční spodek resp. TNŽ 73 69 49 Odvodnění železničních tratí a stanic).

Vhodné jsou tkané textilie, netkaná textilie je podmínečně vhodná až nevhodná.

Filtrační geotextilie Geomatex NTB10

 

Ochranná funkce

Při návrhu geotextilie pro ochrannou funkci je nutné zohlednit především citlivost chráněné konstrukce na porušení, druh použitého zásypu, způsob navážení zásypu a schopnost geotextilie absorbovat účinky od zasypávané zeminy.

Netkané geotextilie dosahují vzhledem k technologii výroby větších tloušťek a tím mají vyšší absorpční schopnost při pohlcování energie průrazu. Další důležitou hodnotou při ochranné funkci je odolnost proti proražení resp. odolnosti proti protržení.

Tkané geotextilie dosahují tloušťek menších = vyšší riziko poškození chráněného předmětu (např. fólie).

Vhodné jsou netkané geotextilie, tkané geotextilie jsou nevhodné.

Geomatex RPES polyesterová geotextilie

Stabilizační funkce

Při návrhu geotextilie pro stabilizační funkci je nutné zohlednit především pevnostní charakteristiky geotextilie, protože fungují především jako tahové membrány. Chceme-li tedy zmobilizovat jejich pevnost, musí dojít k jejich svislému přetvoření. Z tohoto důvodu je jejich použití omezené na konstrukce dočasné a na konstrukce na velmi měkkých podložích, které umožní vznik membránového efektu.

Jako stabilizační prvek jsou tkané geotextilie vhodnéjen pro velmi měkká podloží (Edef,2< 10 MPa), nezabrání však prosedání (tvorbě kolejí). Pro únosnější podloží(Edef,2> 10 MPa) jsou bez stabilizačního účinku a fungují pouze jako separace.

Netkaná textilie je pro stabilizační funkci nevhodná. Tkaná textilie je podmínečně vhodná.

 

Výztužná funkce

Důležitým aspektem správného návrhu je vedle nominální dlouhodobé pevnosti geotextilie rovněž její sečná tuhost při nízkých přetvořeních (do 2%) charakterizující II. mezní stav, který je u zemních konstrukcí ve většině případů rozhodujícím dimenzačním kritériem. Mnohé geotextilie vykazují výrazný nárůst deformací při malých generovaných silách (nízká počáteční tuhost). To vede častok nekontrolovatelnému přetváření konstrukcí a v konečné fázi ovlivňuje nejen estetický vzhled ale i bezpečnost a spolehlivost.

Netkané geotextilie vykazují řádově větší přetvoření než geotextilie tkané. Zhlediska druhého mezního stavu se proto v konstrukcích tohoto typu ve většině případů nevyužívají.

Tkané geotextilie dosahují při stejném zatížení nižších přetvoření než netkané. Z tohoto důvodu jsoupro výztužnou funkci vhodnější.

Pro vyztužení je podmínečně vhodná tkaná geotextilie, netkaná textilie je nevhodná.

Tkaná polypropylenová Geomatex TST

Drenážní funkce

Geotextilie pro tuto aplikaci je možné použítjen pro nenáročné aplikace a vždy v kombinacis drenážním štěrkem nebo pískem.

Netkané textilie se používají jen ve velkých tloušťkách, malá rychlost vody však způsobuje jejich zanášení a postupné omezení drenážní funkce. Tkané geotextilie nejsou schopny vedení vody v rovině výrobku.

Jako drenáž je možné využít je natkanou geotextilii.

Bontec NW netkaná geotextilie

Protierozní funkce

Rozhodujícími faktory pro výběr vhodného typu trvalé protierozní ochrany jsou četnost srážek, rychlost proudění vody, sklon a délka svahu, typ zeminy a rostlinného pokryvu. Tyto faktory ovlivňují vhodnost použití geotextilií jako protierozního funkčního objektu. Je možné využít geotextilií z přírodního biologicky rozložitelného materiálu.

Netkaná i tkaná geotextilie je podmínečně vhodná.

Geomat K-P přírodní rohož

 

     Typ výrobku Filtrace Oddělování vrstev Odvodnění Ochrana Vyztužování
Nektaná textilie

 

Tkaná textilie