Použití geotextilií

Nejčastější použití geotextilií?

Geotextilie a další technické textílie mají široké spektrum využití. Mezi největší odběratele geotextilií patří

Stavebnictví

Geotextilie se ve stavebnictví staly neodmyslitelným stavebním materiálem. Používají se k oddělování (separaci) vrstev sypkých materiálů od zeminy, ochraně drenáží před zanášením zeminou (filtrace) nebo pro ochranu a zajištění stability zemních svahů komunikací (vyztužování).

Dům a zahrada

Geotextilii lze doma využít k celé řadě aplikací. Umístěná pod chodníky nebo příjezdové cesty k domu zajišťuje rovinatost povrchu, jako podklad pod jezírkovou folii slouží jako dokonalá ochrana proti ostrým kamenům a pod mulčovací kůrou brání prorůstání neústupných bodláků a dalších plevelů do okrasných záhonů.

Vodní hospodářství

V oblasti vodního hospodářství je možné využít geotextilie k ochraně a opevnění holých břehů proti erozi vlivem dešťových srážek (separace) a také proti podemílání břehů vlivem proudící vody (filtrace).


Separační funkce geotextilie

Nejčastější funkce, kterou geotextilie plní v zemních konstrukcích, je oddělení vrstev zemin rozdílných vlastností. Při návrhu je nutné zvážit zejména maximální velikost zrn, jejich tvarový index (ostrohrannost zásypu), způsob navážení zásypu a tuhost podloží. Obecně platí, že čím větší bude zrnitost zásypu,tím vyšší musí mít geotextilie odolnost proti protržení.

Je třeba sledovat hodnotu odolnosti proti protržení stanovenou CBR testem a propustnost geotextilie kolmo k rovině výrobku.

  Vhodné jsou:  Netkaná a tkaná textilie.

Netkaná geotextilie Geomatex NTI

 

Filtrační funkce geotextilie

Geotextilie s filtrační funkcí musí umožnit bezpečný průchod vody souvrstvím, aniž by došlo k přílišnému zvýšení tlaku vody v pórech zeminy před geotextilií. Geotextilie musí zabránit pohybu jemnozrnných částic chráněné zeminy (zemina odkud voda proudí) a současně nesmí dojít k ucpání filtru.

Tkaná geotextilie kal propouští a větší zrna zeminy vytvoří na jejím povrchu přirozený zemní filtr přilehlý k povrchu geotextilie. Tkaná geotextilieje pro filtrační funkci i přes počáteční průchod kalu vždy vhodnější než geotextilie netkaná.

Pro zajištění této funkce musí navrhovaná geotextilie splnit filtrační kritéria: propustnosti, zadržení a zabránění ucpání (např. dle TP 97 Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací, SŽDC S4 Železniční spodek resp. TNŽ 73 69 49 Odvodnění železničních tratí a stanic).

Vhodné jsou tkané textilie, netkaná textilie je podmínečně vhodná až nevhodná.

Filtrační geotextilie Geomatex NTB10

Ochranná funkce geotextilie

Při návrhu geotextilie pro ochrannou funkci je nutné zohlednit především citlivost chráněné konstrukce na porušení, druh použitého zásypu, způsob navážení zásypu a schopnost geotextilie absorbovat účinky od zasypávané zeminy.

Netkané geotextilie dosahují vzhledem k technologii výroby větších tlouštěk a tím mají vyšší absorpční schopnost při pohlcování energie průrazu. Další důležitou hodnotou při ochranné funkci je odolnost proti proražení resp. odolnosti proti protržení.

Tkané geotextilie dosahují tlouštěk menších = vyšší riziko poškození chráněného předmětu (např. fólie).

Vhodné jsou netkané geotextilie, tkané geotextilie jsou nevhodné.

Geomatex RPES polyesterová geotextilie

Stabilizační funkce geotextilie

Při návrhu geotextilie pro stabilizační funkci je nutné zohlednit především pevnostní charakteristiky geotextilie, protože fungují především jako tahové membrány. Chceme-li tedy zmobilizovat jejich pevnost, musí dojít k jejich svislému přetvoření. Z tohoto důvodu je jejich použití omezené na konstrukce dočasné a na konstrukce na velmi měkkých podložích, které umožní vznik membránového efektu.

Jako stabilizační prvek jsou tkané geotextilie vhodné jen pro velmi měkká podloží (Edef,2< 10 MPa), nezabrání však prosedání (tvorbě kolejí). Pro únosnější podloží (Edef,2> 10 MPa) jsou bez stabilizačního účinku a fungují pouze jako separace.

Netkaná textilie je pro stabilizační funkci nevhodná. Tkaná textilie je podmínečně vhodná.

Výztužná funkce geotextilie

Důležitým aspektem správného návrhu je vedle nominální dlouhodobé pevnosti geotextilie rovněž její sečná tuhost při nízkých přetvořeních (do 2%) charakterizující II. mezní stav, který je u zemních konstrukcí ve většině případů rozhodujícím dimenzačním kritériem. Mnohé geotextilie vykazují výrazný nárůst deformací při malých generovaných silách (nízká počáteční tuhost). To vede častok nekontrolovatelnému přetváření konstrukcí a v konečné fázi ovlivňuje nejen estetický vzhled ale i bezpečnost a spolehlivost.

Netkané geotextilie vykazují řádově větší přetvoření než geotextilie tkané. Z hlediska druhého mezního stavu se proto v konstrukcích tohoto typu ve většině případů nevyužívají.

Tkané geotextilie dosahují při stejném zatížení nižších přetvoření než netkané. Z tohoto důvodu jsou pro výztužnou funkci vhodnější.

Pro vyztužení je podmínečně vhodná tkaná geotextilie, netkaná textilie je nevhodná.

Tkaná polypropylenová Geomatex TST

Drenážní funkce geotextilie

Geotextilie pro tuto aplikaci je možné použítjen pro nenáročné aplikace a vždy v kombinacis drenážním štěrkem nebo pískem.

Netkané textilie se používají jen ve velkých tloušťkách, malá rychlost vody však způsobuje jejich zanášení a postupné omezení drenážní funkce. Tkané geotextilie nejsou schopny vedení vody v rovině výrobku.

Jako drenáž je možné využít je netkanou geotextilii.

Bontec NW netkaná geotextilie

Protierozní funkce geotextilie

Rozhodujícími faktory pro výběr vhodného typu trvalé protierozní ochrany jsou četnost srážek, rychlost proudění vody, sklon a délka svahu, typ zeminy a rostlinného pokryvu. Tyto faktory ovlivňují vhodnost použití geotextilií jako protierozního funkčního objektu. Je možné využít geotextilií z přírodního biologicky rozložitelného materiálu.

Netkaná i tkaná geotextilie je podmínečně vhodná.

Geomat K-P přírodní rohož

     Typ výrobku

Filtrace

Oddělování vrstev

Odvodnění

Ochrana

Vyztužování

Nektaná textilie

Tkaná textilie